27 юли 2013 г.

Славчова могила

slavchova mogila
Славчова могила. Снимка: ВИФОР
В землището на с. Розово има шест надгробни могили. Те са средно големи, отдалечени на 30-50 м една от друга. През 1995 в Славчова могила е открита монументална тракийска гробница. Могилата се намира на около 7 км южно от Казанлък и 2 км източно от с. Розово, в равнинна местност. Висока е 8,5 м и е с диаметър 60 м.
Гробницата е разположена в югоизточната периферия на могилния насип. Тя се състои от правоъгълна камера и предверие и двете покрити с фалшив полуцилиндричен свод. Градежът е от много добре обработени квадри с гладка лицева повърхност. За спойка са използвани железни скоби, залети с олово. Голяма част от тях са били извадени още при ограбването на гробницата в древността. Предверието е отворено на юг  с леко отклонение на югоизток. Страничните стени са с много добре оформени челни лица от юг, с широчина от около 1,2 м. Те играят ролята на фасада. Съществуването ѝ е свидетелство, че постройката е била изградена като мавзолей, достъпен за посещения и за извършване на орфически практики. Част от покривната конструкция на югоизточната половина на камерата и предверието е била разрушена. Предверието е с правоъгълна и размери 2,73 м х 1,53 м. Източната стена е по -добре запазена. Засводяването започва от четвъртия ред. Преградната стена между предверието и камерата е запазена частично. Подът е от трамбована почва. В последният етап от използването си е бил застлан с чакълести камъни. Южната линия на предверието  е преградена с примитивен зид от използвани многократно блокове, смесени с ломени камъни. В средата на северната стена е симетрично разположеният вход към гробната камера. Той е очертан от праг и две страници. Покривната му плоча липсва. Входът е широк 0,85 - 0,87 м. като слабо се стеснява до запазената височина 1,68, която вероятно е реалната. Правоъгълната камера е с размери 2,74 х 3,35 м. Височината и е 2,92 м. като засводяването започва от височина 1,53 м. Подът е бил покрит с настилка от каменни плочи. Тя е била разделена на 2 части - северна и южна, разделени от фуга в права линия. Само южната е изцяло запазена. Ръбовете на прага на гробницата са открити силно изтрити, очевидно от многократното влизане в нея и използването и като мавзолей. Под самият праг е имало отвор (познат и от други гробни съоръжения), впоследствие преграден, който вероятно е служел за преминаване на душата на погребания.
Slavchova mogila plan
Възстановка на предверието и фасадата на храма в Славчова могила.
Чертеж: Е. Крондева, С. Гошев, АРХЕОЛОГИЯ 2, 2003 г.
В камерата са установени следи от горене върху отъпкана почва. Това по всяка вероятност е извършено преди започването на строежа за да маркира свещена територия. Върху мястото са открити пепел, фрагменти от глинени съдове и животински кости, което доказва ритуалния характер на извършваите действия. 
Гробницата е ограбена още в древността. Въпреки това в нея е открит известен археологически материал. В разрушените пластове на камерата са открити фрагменти от керамични съдове, железен жезъл с дръжка от еленов рог и сребърна апликация с изображение на чудовище - върху костната дръжка са врязани соларни символи - "птиче око", ромбове, мрежест орнамент и коси линии в четири полета.


Сребърната апликация е добре запазена. Чудовището е в профил надясно и може да се тълкува като лъв-грифон. Представена е само главата върху изпъкнала повърхност. Ухото и долната челюст завършват с волути, а езикът е заострен и прилича на клюн. Изпълнението е характерно за схематичното направление в тракийското изкуство от първата половина на VI в. пр. Хр. Може да се смята за представително произведение на тракийската торевтика. 
Върху плочите от настилката е открито незначително количество пепел и въглени, сред които са и изгорели фрагментирани късове от железни оръжия - върхове на копия и ножове или мечове. Заедно с тях са открити и части от погребален венец, включително и люспи от позлата.
В предверието е бил открит кон в пълен анатомичен ред. Бил е поставен в посока изток - запад. Черепът е в североизточният ъгъл, а краката сочат юг. Затрупан е с тънък слой камъни, а след това е попаднал под натрупания могилен насип. От амуницията е запазена само една кръгла сребърна апликация. В предверието са намерени няколко метални предмета, между които са части от ризница, вероятно принадлежали на погребания в камерата мъж. В пластовете над скелета са открити фрагменти от които са възстановени две големи амфори. Печатът на едната е хераклейски и  не е познат досега от Севтополис. Това е доказателство за по-широки икономически връзки на района, отколкото се смяташе досега.
Дали в помещенията са извършвани междинни погребения не може да се твърди със сигурност. В един момент в сградата на мавзолея е било извършено едно последно погребение. В предверието е било положено тялото на коня. Част от северната настилка в гробното помещение е демонтирана и с плочите от нея са затворени гробът и предверието. Гробницата е била засипана от юг и достъпът да нея е преустанове.
Точното хронологизиране на гробницата на този етап е невъзможно. Сребърната апликация с изображение на лъв-грифон вероятно е изработена в началото на IV в. пр. Хр. Твърде несигурно е да се датира и гробницата по нея, но ако все пак тя принадлежи към последното погребение, то може да се определи в средата на IV в. пр Хр.
Гробницата в Славчова могила принадлежи към една сравнително слабо представена група - т. нар. Македонски тип гробници.

Използвана литература:
1. Китов, Г. "Славчова могила край Розово, Казанлъшко (Монументална тракийска гробница), АРХЕОЛОГИЯ 1, 1996 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар