31 юли 2013 г.

Некрополи в западния район на долината

Надгробна могила в западната част на долината
Проучванията в западния район на долината са съсредоточени  предимно в землището на с. Тъжа и отчасти  в селата Търничане, Александрово и Долно Сaхране.
В с. Александрово надгробните могили са струпани от двете страни на р. Тунджа на запад от селото, а на юг по склоновете на Средна гора. В непосредствена близост до селото има некропол от дванадесет могили. Според местните жители в местността са открити гробове чрез трупополагане, оградени с камъни. В един от гробовете са открити монети от Месемврия и Александър III. В местността Драганова могила в унищожен насип е открита амфора. В селата не са провеждани системни разкопки.

Мъглижката гробница

фриз  Мъгжлижка гробница 
Източният район обхваща днешната община Мъглиж и селата в нея. Археологическите разкопки на надгробни могили се ограничават предимно в землището на гр. Мъглиж. В него има дванадесет надгробни могили. През 1965 г. в една от тях е открита Мъглижката гробница.

27 юли 2013 г.

Славчова могила

slavchova mogila
Славчова могила. Снимка: ВИФОР
В землището на с. Розово има шест надгробни могили. Те са средно големи, отдалечени на 30-50 м една от друга. През 1995 в Славчова могила е открита монументална тракийска гробница. Могилата се намира на около 7 км южно от Казанлък и 2 км източно от с. Розово, в равнинна местност. Висока е 8,5 м и е с диаметър 60 м.

26 юли 2013 г.

Хелвеция

Гробница Хелвеция, снимка: ВИФОР
Втората могила от некропола около Шушманец  е могилата Хелвеция. В нея също е открита тракийска гробница. Тя се състои от дромос, предверие и камера. Широчината на дромоса е  2,55 м, а височината му е 3,55 м. Стените са измазани с щукатура и са блестящо бели. Формите са на правоъгълници с двускатно дъговидно покритие, пресечени от хоризонтална лента. Вертикалните страни са оформени пластично, така че имитират мраморни блокове.

24 юли 2013 г.

Грифоните

гробницата с грифоните, фронтон 
В друга могила от некропола Шушманец е открита най-голямата, известна досега куполна гробница в Тракия. Състои се от дромос, дълъг 8 м и широк 4,70 м. Забележителна е нейната представителна фасада и фалшив релефен, неразчленен фронтон В средата му е моделирана палмета, а в краищата - полупалмети със заострено листо, наподбяващи глави на грифони. От двете страни на входа са имитирани колонни с капители, а пред него - козирка от керемиди. Някои от тях са във вид на плочи, други са извити.

17 юли 2013 г.

Шушманец
В могилия некропол около и в огромната могила Шушманец също са направени интересни открития. Той се състои от пет могили, като в три от тях има открити гробници. В самата могила Шушманец през 1996 г е разкрита уникална тракийска гробница. Могилата е висока 20 м и е с диаметър 200 м. Гробницата според археолога Георги Китов има най-високата фасада, откривана до този момент в България - 5,6 м. Дромосът също е най- широкият известен досега - 6 м. Това е единствената гробница, чийто вход е подпрян с колона в йонийски стил. 

16 юли 2013 г.

Могила Вифор, Лешникова могила

В могила Вифор е открит гроб от средата а  IV в. пр. Хр. Той разкрива сравнително запазен скелет на мъж, положен заедно с шест глинени съда, множество сребърни и бронзови накити. Три местни керамични канички са свидетелство за високото равнище на керамичното проиводство в древна Тракия. Открити са пет пръстена, върху чиито елипсовидни плочки са вдлъбнати различни  изображения. Предполага се, че са ползвани за печати. Намерени са десет сребърни висулки  от огърлица, които имат формата на лунен сърп. Те са характерни повече за римската епоха и се срещат изключително рядко в по-ранно време. Инвентарът се допълва от още няколко пирамидални висулки, халки и две сребърни монети.

сребърна кана - Лешникова могила;
снимка: Институт за изследване на изкуствата

8 юли 2013 г.

Сашова могила

Вътрешността на гробницата в Сашова могила при разкриването ѝ; Снимка: Г.Димов 
На около километър северозападно от Голямата Арсеналка между Шипка и Ясеново се намират три средно големи могили. Източната - Коцева е без следи от погребения и археологически материали. В западната - Фомус е открито каменно струпване, добре очертана крепида и сравнително богато погребение на тракийски войн. Той е бил погребан в пълно бойно снаряжение - щит, голям железен меч, дълъг около 1 м, две копия и шлем тракийски тип. Открити са фибули, две торкви - едната е нанизана на желязна тел, краищата на която са завити. В средната - Сашова могила е открита монументална неограбена тракийска гробница

7 юли 2013 г.

Голяма АрсеналкаВ непосредствена близост до цех на военните заводи "Арсенал" край село Шейново на 31 август 1995 г. е открита тракийска гробница. Поради тази причина могилата е кръстена Голяма Арсеналка. Тя е с височина 10 м. Гробницата се намира в южната периферия на насипа. Тя се състои от правоъгълно предверие и кръгла камера, иззидани от прецизно обработени блокове, свързани чрез железни скоби, залети с олово. Гробницата е построена най-вероятно в края а V в.пр. Хр. в готов могилен насип, след като част от него е била отнета за строителна площадка.

Пъдарската могила

Пъдарската могила се намира на около 2,3 км северозападно от Шипка. В нея е открито правоъгълно гробно съоръжение, което огражда каменен саркофаг, разположен в източния му край. На изток от съоръжението има оградна каменна стена, обърната към гробницата, построена с камъни и споена с глина. Каменият саркофаг е изработен от мек варовиков камък. Долната му част е изработена от два монолитни камъка, оформени като камера, а капакът е с леко загатнато триъгълно сечение. Гробницата е ограбена. Единствената находка е една сребърна тасоска тетрадрахма от втори период, която позволява датиране на съоръжението след средата на II в. пр. Хр. 

3 юли 2013 г.

Консулова могила, Биньова могила, Танина Могила, Монтина могила и Тонкова могила

Друго могилно погребение в района е това в Консулова могила. То е извършено под малко каменно струпване, вероятно през V в. пр. Хр. Погребаният вероятно е бил виден представител на тракийската аристокрация. Гробът е бил в голяма степен разрушен и освен малкото кости в него са намерени само един железен връх на копие, бронзов арибаловиден съд и сребърно устие. Върхът на копието легитимира погребания като мъж-войн. Съдът е с кълбовидно тяло, висока шия и устие във форма на малка купа.
Сребърното устие е с врязана украса от редуващи се лотосови цветя и палмети, както и окръжности с точка в средата - магически соларни символи. Тялото на съда липсва. вместо него към вътрешната стена на съда е припоена втора сребърна стена. Между двете са открити остатъци от органична материя - вероятно кожа. Много е вероятно устието да е от кожен мях за вино. Според Георги Китов ако това се потвърди, ще бъде първата археологическа регистрация на кожени мехове за вино в Тракия

Снимка: сп. АРХЕОЛОГИЯ, кн. 4, 1995 г.