31 юли 2013 г.

Мъглижката гробница

фриз  Мъгжлижка гробница 
Източният район обхваща днешната община Мъглиж и селата в нея. Археологическите разкопки на надгробни могили се ограничават предимно в землището на гр. Мъглиж. В него има дванадесет надгробни могили. През 1965 г. в една от тях е открита Мъглижката гробница.
Тя е разположена в южната част на могилия насип, като почти достига до центъра на могилата. Входът ѝ е ориентиран на юг. Състои се от малко предверие, две правоъгълни отделения от двете му страни, дълъг дромос и гробна камера. Общата дължина на гробницата е 21,79 м. Гробната камера и конструктиво свързаното с нея помещение са изградени от тухли, а останалата част - от ломени камъни, споени с калов разтвор. Предверието е дълго 4,15 м и широко 2,65 м. То не е свързано конструктивно с останалата част от гробницата. Начина му на градеж се отличава с небрежност и нестабилност. Вътрешните му стени имат дебелина от 1,10м. със запазена височина около метър. Двете, разположени встрани от предверието помещения също нямат конструктивна връзка с останалата част от гробницата.
Мъглижката гробница. План по Людмил Гетов

Предверието е свързано с дромоса посредством малък отстъп навътре - по около 0,30 м от двете страни. На това място е бил оформен  външният вход на гробницата, снабден с масивна, двукрила дървена врата. От този вход е запазен изцяло прагът, изграден от четири каменни плочи. Дромосът на гробницата представлява дълъг и тесен коридор, разделен на две приблизително еднакви части. Общата му дължина възлиза на 9,15 м. Предната му част е широка 1,80 м. като постепенно се стеснява. Зидовете му са нестабилни и са запазени до първоначалната си височина 2,20 м. Бил е покрит с дървени греди. Подът на дромоса и на предверието е от трамбована глина. Дромосът кореспондира със следващото помещение посредством солиден вход, оформен във вид на рамка от четири добре обработени каменни блока с размери: височина - 2 м. и ширина: долу - 1,25м и горе - 1,10 м. През този вход се влиза в помещение с правоъгълен план (отделение I). Изградено е като дромоса и има същата ширина. Дължината му е 3,40 м. запазената височина на зидовете е 2,20 м. Покритието е било от хоризонтално наредени дървени греди. Останалата част на гробницата включва още едно правоъгълно помещение (отделение II) и самата гробна камера., които обаче са изградени от тухли, споени с хоросанов разтвор. Входът към него представлява правоъгълна рамка от четири каменни блока със светъл отвор - височина 1,32 м.и ширина 0,75 м. В тази част покритието е осъществено чрез техниката на фалшивия свод, получен от надвесването на всеки следващ ред тухли над долния. Засводяването е започнало още от пода. Подът на помещението е хоросанов. Отделение II  е конструктивно свързано с гробната камера. Нейният план е с леко трапецовидна форма. Дължината ѝ е 3,16 м, а ширината ѝ - при входа - 2,00 м. и в дъното 2,20 м. Тук засводяването е осъществено също посредством фалшив свод, но не започва от входа, а от седмия ред тухли. Върху двете дълги стени на камерата на височина 1,96 м. от пода са запазени следи от железни куки. Подът е хоросанов.
В дъното на гробната камера са открити останки от разрушено тухлено гробно легло, долепено до късата страна. Ширината му е 0,85 м., а приблизителната височина 0,75 м.
До източната част на гробната камера личат останки и очертания на друго, по-малко легло или подиум. Стените на всички помещения на гробницата отвътре са измазани с глинен хастар, върху който е намазана тънка хоросанова  мазилка с щукатура.
Гробницата е била ограбена още в древността. Голяма част от стенописите са били умишлено унищожени. Затова е трудно да бъде реконструирана декоративната украса на помещението.
Страните на дромоса са били разделени на хоризонтални пояси - най-долу, непосредствено до пода е имало релефен пояс с ширина 0,81 м, оцветен в червено. Ширината на разположените над него пояси не може да се определи точно, но те са били в следната последователност: широк пояс от помпеанско червено, тесен пояс в черно и други  два - съответно жълто и бяло. Същата декорация има и отделение I  на гробницата. Отделение II  е оцветено изцяло в бяло с изключение на пода, който е розов.
Декорацията на гробната камера включва следните елементи: цокъл от ортостати, основна стена в помпеанско червено и фриз. Фризът е основният елемент на декоративната украса на гробната камера и се състои от редуващи се амфори и палмети. В центъра на композицията е разположена амфора. Тя е оцветена в черно. Върху нея последователно едно над друго има три полета, оцветени в червено. В най-горното от тях, разположено на шийката на амфората е изобразена десетлистна палмета в сребристосив цвят. В средното поле е изобразена колесница с два коня, препускащи наляво. Фигурата, която ги води държи в дясната си ръка камшик. От другата амфора са запаени само части от централното и долното поле. Изображенията не са много ясни. Различават се фигура на мъж, обърнат на дясно, срещу когото има фигури на две жени, облечени в дълги хитони. Върху долното поле са се запазили два хералдически разположени грифона, вдигнали високо единия си преден крак. Палметите са рисувани с червен цвят и се състоят от един централен лист, от двете страни на който има по пет дъговидно извити листа.
Датирането на гробницата е трудно. Вследствие на ограбването ѝ, не са открити никакви предмети от гробния инвентар. Все пак, строителният материал подсказва, че тя се вмества в периода на съществуването на Севтополис - края на IV - средата на III в. пр. Хр.


Използвана литература:
Гетов, Л. "Мъглижката гробница", С, 1988 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар